Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
Reklama

 


 

Biuro Reklamy RADIO PŁOCK FM

Katarzyna Lisiecka Joanna Jarzyńska Tomczyk

Starszy Specjalista ds. Reklamy

Tel.: 533 550 335

Mail: k.lisiecka@plock.fm

 

Starszy Specjalista ds. Reklamy

Tel.: 533 569 321

Mail: j.jarzynska-tomczyk@plock.fm

 

Kontakt:

REKLAMA RADIO PŁOCK FM

ul. Stary Rynek 5/3

09-400 Płock

Adres e-mail: reklama@plock.fm


Artur Zaremba

Prezes Zarządu – Redaktor Naczelny

tel. 607-300-135

a.zaremba@plock.fm

______________________________________

 


OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH

 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH (dalej OWU lub Ogólne Warunki Umów) określają zasady zawierania i realizacji umów o świadczenie usług reklamowych świadczonych przez RADIO PŁOCK FM stanowiąc ich integralną część.

 

OGÓLNE WARUNKI UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH obowiązują od dnia 1 stycznia 2018 roku.

SŁOWNIK POJĘĆ:

Radio/Zleceniobiorca oznacza RADIO PŁOCK FM nadające w Płocku i okolicach na częstotliwości FM 88,1 MHz oraz poprzez stronę internetową pod adresem: www.radiorpl.fm, a takze aplikację RRP FM, na telefony iphone i telefony z systemem android, należące do Auxilium – Fundacja Edukacji Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-758), ul. Mangalia 4, redakcja w Płocku (09-400) Stary Rynek 4. REGON: 141881675, NIP: 7010183566. Koncesja KRRiT nr 702/2018-R.

Key Account Manager – osoba upoważniona przez Radio PŁOCK FM do realizacji i kreowania polityki sprzedaży usług reklamowych oraz negocjowania i finalizacji umów na Usługi Reklamowe

Zleceniodawca/Zamawiający – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zamawiającą świadczone przez Radio PŁOCK FM usługi reklamowe na swoja rzecz, a także Agencje reklamowe i innych pośredników reklamowych działających w imieniu lub na rzecz w/w podmiotów, prowadzące działania o charakterze promocyjno-marketingowym, w szczególności mające na celu zawarcie z Radiem umowy o usługi reklamowe

Agencja – podmiot prowadzący działalność reklamową zajmujący się organizacją przekazu reklamowego i koordynacją działań promocyjnych (kampanii reklamowych) lub ich części z wykorzystaniem dowolnych nośników, działający w imieniu lub na rzecz Zleceniodawcy, upoważniony do składania i podpisywania Zleceń/Umów na Usługi Reklamowe świadczone przez Radio PŁOCK FM

Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Zlecenie Reklamowe/Zlecenie – oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki Umowy. W przypadku potwierdzenia warunków umowy na usługi reklamowe świadczone przez Radio PŁOCK FM Zlecenie uważa się za umowę o treści wynikającej z uzgodnionych oświadczeń stron.

Metryka radiowa – rozumie się przez to dokumentację reklamy radiowej zawierającą informacje o: tytule reklamy, autorach tekstu, wykonawcy/ach, realizatorze, kompozytorze muzyki, tytule wykorzystanego utworu, lektorze, czasu trwania reklamy, dacie produkcji, producencie,

Plan emisji – harmonogram czasu emisji reklamy (z uwzględnieniem dat i godzin) w ramach danego zlecenia/umowy

Zmiana Zlecenia – oznacza zmianę ustalonych czasów emisji Reklam, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.

Anulowanie Zlecenia – oznacza odstąpienie od złożonego przez zleceniodawcę Zlecenia Reklamowego, w tym

Reklama rozumie się przez to, każdy przekaz, w tym graficzny, zmierzający do promocji, sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania spraw lub idei albo osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę, nadawany za opłatą lub za inną formą wynagrodzenia

Spot Reklamowy – oznacza formę reklamy radiowej o określonej długości (mi.n. ogłoszenie reklamowe, komunikat reklamowy, spoty, jingle)

Usługi Reklamowe – oznacza świadczenia o charakterze promocyjno-marketingowym w szczególności produkcję lub emisję reklamy na antenie lub wyświetlenie reklamy na stronie internetowej Radia, realizowane przez Radio PŁOCK FM zgodnie z ogólnymi warunkami.

Forma Reklamy – oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji przekazu reklamowego nadawanego przez Radio PŁOCK FM.

Emisja – oznacza jednorazowe wyemitowanie reklamy na antenie Radia PŁOCK FM.

Produkcja – rozumie się przez to wytworzenie, w formie dźwiękowej lub graficznej,

reklamy zgodnie w oparciu o złożone zamówienie

Umowa – oznacza umowę na Usługi Reklamowe Radia PŁOCK FM.

Ogólne warunki umów – oznacza postanowienia uregulowane niniejszym dokumentem regulujace warunki zawierania Umów o Usługi reklamowe przez Radio

Cennik – oznacza dokument określający cenę poszczególnych Usług Reklamowych.

1. ZAWARCIE UMOWY

1.1Usługa Reklamowa dokonywana jest na podstawie Zleceń Reklamowych/Umów na usługi reklamowe. Wzór Zlecenia przygotowywany jest przez Radio PŁOCK FM

1.2.Zlecenia Reklamowe i Umowy, składane są w formie pisemnej opatrzonej czytelnym podpisem lub parafowane na imiennej pieczęci przez osoby upoważnione do składania oswiadczeń w imieniu Zleceniodawcy. Zlecenia/Umowy powinny być opatrzone także pieczęcią firmową.

1.3.Zleceniodawca składając zlecenie/zawierając umowy zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednio:

  1. a) aktualnego wyciągu z właściwego rejestru do którego jest wpisany na mocy obowiązujących przepisów

b)zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

  1. c) inny dokument, z którego wynika forma prawna Zleceniodawcy i umocowanie do działania w jego imieniu

1.4. Podpisane przez Zleceniodawcę zlecenie lub podpisaną umowę należy dostarczyć conajmniej na 2 dni przed terminem pierwszej emisji/pierwszego wyświetlenia reklamy do siedziby Radia RPL FM, mieszczącej się przy ul. Mangalia 4, w Warszawie (kod poczt. 02-758), lub na adres redakcji Radia mieszczącej, przy ul. Stary Rynek 4. W Płocku (kod poczt. 09-400) do rąk Key Account Managera.

1.5. Przekazanie przez Zleceniodawcę podpisanego zlecenia w terminie poźniejszym niż wskazany pkt 1.4.:stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

1.6. Przekazanie przez Zleceniodawcę podpisanej Umowy z przekroczeniem terminu wskazanego w pkt 1.4. skutkuje powstaniem po stronie Radia uprawnienia do rozpoczęcia emisji reklamy w dogodnym dla radia terminie.

1.7. Złożenie przez Radio PŁOCK FM oświadczenia o przyjęciu Zlecenia z potwierdzeniem rodzaju zamawianej Reklamy, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

1.8.Wyprodukowanie przez Spółkę reklamy następuje w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą

1.9. Cesja praw przez Zleceniodawcę na osobę trzecią wynikających ze Zlecenia Reklamowego może nastąpić jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Radia PŁOCK FM.

  1. PRAWA AUTORSKIE

2.1. Złożenie przez Zleceniodawcę podpisów na zleceniu/Umowie jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia o posiadaniu przez niego majątkowych praw autorskich, pokrewnych oraz innych praw własności intelektualnej do reklamy i oznacza, że przekazana do rozpowszechniania reklama jest zgodna z prawem i nie narusza praw osób trzecich.

2.2. Brak dostarczenia metryki radiowej lub jej błędne wypełnienie może skutkować wstrzymaniem emisji reklamy. Uchybienia te nie zwalniają Zamawiającego od odpowiedzialności za naruszenie praw osób trzecich.

2.3. W przypadku sporu sadowego o naruszenie praw osób trzecich, (w szczególności praw autorskich i pokrewnych), w którym pozwanym jest Radio PŁOCK FM Zleceniodawca jest zobowiązany do wstąpienia do postępowania w miejsce Radia albo w wypadku nie udzielenia na to zgody przez powoda, zobowiązany jest do przystąpienia do sporu w charakterze interwenienta ubocznego. Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty prowadzonego przeciwko Radiu postępowania, w tym koszty zastępstwa procesowego obciążające Radio PŁOCK FM

2.4. Zamawiający zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Radiu PŁOCK FM lub osobom trzecim w pełnej wysokości, (w tym strat oraz utraconych korzyści) w wyniku emisji (eksploatacji) dostarczonej przez Zamawiającego reklamy naruszającej prawo, (w tym prawa autorskie i pokrewne), zasady współżycia społecznego, jak również dobra majątkowe lub osobiste.

  1. WARUNKI EMISJI

3.1. Zamawiający zobowiązany jest dysponować zezwoleniami odpowiednich organów państwowych, atestami, zaświadczeniami lub certyfikatami o dopuszczeniu reklamowanego towaru/usługi do obrotu lub świadczenia w Polsce, o ile takie są wymagane prawem.

3.2. Jeżeli przedmiotem reklamy jest konkurs, loteria itp. Zleceniodawca jest zobowiązany posiadać wszelkie niezbędne zezwolenia uprawniające do takiej formy aktywności (w szczególności decyzję właściwego dyrektora Izby Celnej o udzieleniu zezwolenia na przeprowadzenie loterii/konkursu, jeżeli konkurs/loteria stanowi grę losową w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych lub decyzję rozstrzygającą ministra właściwego do spraw finansów publicznych jeżeli konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu w/w ustawy).

3.3 Radio PŁOCK FM samodzielnie decyduje o ogólnym stylu prezentacji i polityce reklam oraz.nie odpowiada za ich emitowaną/wyświetloną treść.

3.4. Radio PŁOCK FM uprawnione jest do niewyemitowania/niewyświetlania reklam:

3.4.1. nie odpowiadającym wymogom technicznym,

3.4.2. wobec których zaistnieje podejrzenie o treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub naruszające dobra osobiste,

3.4.3. w stosunku do których Stowarzyszenie Rady Reklamy zwróci się pisemnie z takim żądaniem na podstawie opinii Komisji Etyki Reklamy działającej w ramach Związku Stowarzyszeń Rady Reklamy,

3.4.4. narażających Radio na utratę dobrego imienia i zaufania odbiorców,

3.4.5. sprzeczną z linią programową Radia

3.5. Zamawiający zobowiązany jest dostarczyć do Radia materiał reklamowy spełniający wymogi emisyjne określone niniejszym dokumentem oraz zgodnie wymaganiami technicznymi Radia.

3.6.Materiały reklamowe odpowiadające wymogom technicznym reklam dla zamawianej formy reklamy należy dostarczyć do Radia PŁOCK FM najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem pierwszej emisji.

3.7. Koszty dostarczenia i odbioru od Radia materiałów reklamowych ponosi Zleceniodawca

3.8. Radio PŁOCK FM zastrzega sobie prawo do uznania Zlecenia za anulowane przez Zleceniodawcę albo prawo do realizacji Zlecenia Reklamowego wraz z wprowadzeniem zmian w planie emisji/wyświetelnia w przypadkach:

3.8.1. dostarczenia materiałów reklamowych w terminie późniejszym niż 2 dni robocze przed terminem rozpoczęcia emisji,

3.8.2. dostarczenia materiałów reklamowych w formie niezgodnej z wymogami technicznymi reklam dla zamawianej formy reklamy w terminie późniejszym niż 2 dni przed terminem rozpoczecia emisji

3.9. Materiały reklamowe powinny zawierać dokładny opis (nazwa kampanii, tytuł spotu/reklamy, czas trwania spotu/ reklamy).

3.10. Łącznie z materiałem reklamowym Zleceniodawca zobowiązany jest dostarczyć metrykę radiową. Wzór metryki radiowej udostępniany jest przez Radio PŁOCK FM.

3.11.Niewyemitowane/niewyświetlenie reklam z winy Radia PŁOCK FM w ustalonym pierwotnie terminie, skutkuje ich emisją w późniejszym uzgodnieniom ze Zleceniodawcą czasie.

3.12. Rezerwacji czasu reklamowego można dokonać na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. Warunkiem koniecznym do przyjęcia rezerwacji jest dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 25% wartości zarezerwowanego czasu reklamowego.

3.13. Po 6 miesiącach od daty ostatniej emisji/wyświetlenia reklamy Radio PŁOCK FM ma prawo usunąć materiał reklamowy bez konieczności informowania o tym fakcie Zleceniodawcy

  1. WARUNKI ZMIANY I ANULOWANIA ZLECENIA/UMOWY

4.1. Zleceniodawca uprawniony jest do zmiany zlecenia reklamowego za zgodą Radia PŁOCK FM oraz do anulowania zlecenia reklamowego.

4.2. Zmiana zlecenia dotyczyć może jedynie ustalonych czasów emisji/wyświetelnia Reklam i nie może zmniejszać wartości zlecenia reklamowego ani wpływać na ustalony termin rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.

4.3. Wyrażenie przez Zamawiającego woli zmiany lub anulowania zlecenia reklamowego powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności

4.4 Oświadczenie o zmianie zlecenia reklamowego powinno określać co najmniej dane umożliwiajace identyfikację zlecenia, podmiotu Zamawiającego oraz konkretyzować zmianę czasu emisji reklamy

4.5. Oświadczenie o zmianie zlecenia reklamowego należy dostarczyć co najmniej na 5 dni przed terminem pierwszej emisji reklamy na adresy siedziby Radia PŁOCK FM lub redakcji Radia wskazane w (pkt 1.4.).

4.6. Dokonanie zmiany zlecenia możliwe jest jedynie w razie istnienia takiej możliwości. W przypadku niemożności wprowadzenia zmiany, Zamawiający ma prawo anulować zlecenie. W takim przypadku zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Radia kary umownej w wysokości 80% wartości brutto ustalonego zlecenia.

4.7. Oświadczenie o anulowaniu zlecenia reklamowego powinno określać co najmniej dane umożliwiajace identyfikację zlecenia, podmiot Zamawiający, a także wyraźne żądanie/prośbę anulowania zlecenia.

4.8. Oświadczenie o anulowaniu zlecenia reklamowego należy dostarczyć na adres siedziby Radia PŁOCK FM lub na adres redakcji Radia wskazane w (pkt).

4.9. Złożenie oświadczenia o anulowaniu zlecenia między 21 a 14 dniem roboczym przed ustalonym terminem emisji/wyświetlania reklamy, skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty na rzecz Radia kary umownej w wysokości 20% płatności brutto za zlecenie.

4.10. Złożenie oświadczenia o anulowaniu zlecenia między 13 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminu emisji reklamy/wyświetlenia, skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty na rzecz Radia kary umownej w wysokości 50% płatności brutto za zlecenie.

4.11.Złożenie oświadczenia o anulowaniu zlecenia na 2 dni robocze przed ustalonym terminem emisji/wyświetlenia reklamy, skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego kary umownej w wysokości wysokości 80% płatności brutto za zlecenie.

4.11. Złożenie oświadczenia o anulowaniu zlecenia po pierwszej emisji/wyświetleniu reklamy będącej przedmiotem Zlecenia skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty na rzecz Radia kary umownej w wysokości wysokości 100% płatności brutto za zlecenie.

4.16. Niedostarczenie co najmniej na 2 dni robocze przed terminem pierwszej emisji/wyświetlenia materiałów reklamowych niezbędnych do realizacji zlecenia lub dostarczenie ich bez spełnienia warunków technicznych wskazanych przez Radio PŁOCK FM, powoduje konieczność zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Zleceniobiorcy kary umownej w wysokości 100% wartości brutto za zlecenie, ale tylko w przypadku, gdy powyższe uchybienia skutkują anulowaniem zlecenia/umowy. 4.17. Gdy uchybienia wskazane w zdaniu poprzednim będą wiązały się z realizacją Zlecenia wraz z wprowadzeniem zmian w planie emisji/wyświetlenia, Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 40% wartości brutto za zlecenie. W takim przypadku Zamawiający nie jest zwolniony z zapłaty na rzecz Zleceniobiorcy ustalonego wynagrodzenia.

  1. CENNIK i PŁATNOŚCI

5.1.Podstawą do obliczania ceny usługi reklamowej jest Cennik. Podane ceny określone są wartością netto i zostaną powiększone o odpowiednią stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

5.2. Zleceniobiorca jest uprawniony do ustalenia indywidualnych cen. Rabaty (bonifikaty, upusty) dla Zleceniodawców reklamy zleconej na antenie Radia ustalane są indywidualnie i zależą m.in. od wielkości zamówień.

5.3. Za akceptację kosztów emisji reklamy na antenie Radia uważa się podpis Zleceniodawcy na zleceniu.

5.4.Zapłata za usługę reklamową następować będzie na rachunek bankowy Radia na podstawie faktur wystawianych po zakończeniu usługi reklamowej. Zleceniobiorca uprawniony jest do wystawiania faktur za wykonanie usługi na 30 dni przed jej wykonaniem.

5.5. W przypadku opóźnień w płatności Zleceniobiorca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie albo odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych i oddania należności do windykacji.

5.6. Jeżeli Zleceniodawca mający względem Radia kilka długów dokona wpłaty niepokrywającej zadłużenia w pełnej wysokości Radio dokona zaliczenia tej wpłaty na poczet długu najdawniej wymagalnego.

5.7. Pierwsze zlecenie Zamawiającego musi zostać opłacone przed emisją – z góry – na podstawie wystawionej faktury pro forma. Terminy płatności udzielane przez Radio na fakturach: do 1000 zł wartości netto – 3 dni, od 1001 – 2000 zł wartości netto – 7 dni, od 2001 zł – 14 dni.

  1. REKLAMACJE

6.1.Zleceniodawca uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w emisji/wyświetlenia zleconej reklamy, w tym niewyemitowania lub nieprawidłowego wyemitowania (wad emisji)

6.2. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie pod rygorem nieważności oraz zawierać dane identyfikujące Zleceniodawcę, nazwę i rodzaj Zlecenia, datę wadliwej emisji reklamy, opis rodzaju i charakteru błędu/ów. Za błąd uważa się także niewyemitowanie reklamy.

6.3. Wszelkie reklamacje dotyczące wad emisji/wyświetlenia należy składać w siedzibie Radia PŁOCK FM w formie pisemnej w terminie 21 dni od daty wadliwej emisji lub lub daty ustalonej emisji w przypadku niewyemitowania reklamy

6.4. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu reklamacji, jeżeli nie zawiadomi Radia PŁOCK FM o wadach emisji w terminie wskazanym w pkt 6.3.

6.5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z zawartej między stronami umowy.

6.6.Radio zobowiązane jest ustosunkować się do złożonej reklamacji w terminie 21 dni.

6.7.Radio PŁOCK FM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wynikającego z umowy, jeżeli ich przyczyną były zdarzenia pozostające poza jego kontrolą, m.in. przez zdarzenia o charakterze siły wyższej (jak np. zamieszki, wojna lub działania zbrojne, akty, decyzje działania organów władzy lub administracji państwowej, klęski żywiołowe, strajki, działania protestacyjne), zakłócenia nadawania, włącznie z awariami urządzeń nadawczych, awarie lub przerwy w dostawach prądu, awarii sieci energetycznej, awarii komputerowych, systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

6.8. W przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w pkt 6 powyżej Radio PŁOCK FM niezwłocznie zawiadomi o tym Zleceniodawcę i o ile będzie to możliwe zaproponuje inne dogodne dla niego terminy emisji reklamy.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Ogólne warunki umów wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. Radio PŁOCK FM zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogólnych warunków w każdym czasie.

7.2. Postanowienie Ogólnych warunków umów stosuje się odpowiednio do umów na usługi reklamowe zawarte w inny sposób niż na podstawie zaakceptowanego przez Zleceniobiorcę wzoru Zlecenia reklamowego.

7.2.Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zleceniobiorcę o wszelkich zmianach jego danych, a w szczególności o zmianach dotyczących jego formy prawnej, statusu prawnego, zasad reprezentacji, adresu siedziby (adresu prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub adresu do doręczeń jeśli jest inny niż wyżej wskazane. Obowiązki te dotyczą również podmiotów działających w imieniu lub na rzecz Zamawiającego w szczególności Agencji/innych pośredników.

7.3. Zamawiający zobowiązuje się do nieujawniania i nieprzekazywania osobom trzecim, w szczególności prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do Radia PŁOCK FM materiałów chronionych prawem własności intelektualnej, tajemnic przedsiębiorstwa Zleceniobiorcy koncepcji, strategii i pomysłów przekazanych, zaprezentowanych lub udostępnionych, chyba że jest to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy Przez działalność konkurencyjną rozumie się działalność w tym samym segmencie rynku niezależnie od zakresu terytorialnego dla świadczenia takich samych usług lub usług podobnych.

7.4. Spory wynikające z umów o usługi reklamowe będą rozstrzygane według prawa polskiego.przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Radia PŁOCK FM

7.5. W przypadku odmowy akceptacji nowych ogólnych warunków umów przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą wprowadzenia ogólnych warunków. Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Radio PŁOCK FM wygasa chyba, że Emisja została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu/ W takim przypadku Emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.

7.6. W sprawach nieuregulowanych umowami i Ogólnymi Warunkami Umów mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji.