Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Skonsolidowane wyniki Grupy ORLEN za pierwszy kwartał 2024 roku

Grupa ORLEN zakończyła pierwszy kwartał 2024 r. z zyskiem operacyjnym EBITDA LIFO* na poziomie 8,4 mld zł i zyskiem netto w wysokości 2,8 mld zł.

Stabilne wyniki finansowe osiągnięto przy jednoczesnym spadku długu netto o 1 mld zł (kw/kw). W tym czasie koncern przeznaczył blisko 6,4 mld zł na inwestycje we wszystkich obszarach działalności.

W efekcie wzrostu popytu w Polsce oraz wejścia na nowy rynek i przejęcia ponad 260 stacji paliw w Austrii segment detaliczny odnotował o 20% wyższą sprzedaż (r/r). Stabilne wyniki wypracował segment energetyki, który zwiększył do blisko 70% produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych.

„Przyspieszamy. Transformacja energetyczna stanowi jedną z największych szans biznesowych w historii. ORLEN musi ją wykorzystać. Dlatego koncentrujemy się na najbardziej perspektywicznych projektach i technologiach. Kładziemy większy nacisk na efektywność. Cele zadeklarowane w strategii Grupy ORLEN do 2030 są zgodne z kierunkami rozwoju rynku, ale ich realizacja jest znacząco opóźniona. Musimy nadrabiać zaległości, a tam gdzie to nie będzie możliwe lub uzasadnione biznesowo – zweryfikować wcześniejsze założenia. Aby możliwa była realizacja strategicznych celów, część projektów inwestycyjnych wymaga znacznego przyspieszenia” -przekazał Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

W pierwszym kwartale 2024 r. segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości blisko 2,3 mld zł. Koncern osiągnął ten wynik w otoczeniu normalizujących się marż rafineryjnych, utrzymując wysoki stopień wykorzystania mocy rafineryjnych, sięgający 90%. Rafinerie Grupy w Polsce, Czechach i na Litwie przerobiły w tym czasie 9,5 mt ropy. W Polsce i Czechach osiągnięto wyższy uzysk paliw (r/r), przy porównywalnym poziomie na Litwie.

Na wynik segmentu wydobycie na poziomie (-) 4,1 mld zł wpływ miały przede wszystkim przyjęte rozwiązania regulacyjne wspierające konsumentów, a także spadek cen gazu o ok. 48%. Koncern w pierwszym kwartale br. zwiększył o blisko 14% produkcję (r/r), która wyniosła ok. 215 tys. boe/d. Przyczyniła się do tego przede wszystkim konsolidacja aktywów przejętej spółki KUFPEC w Norwegii.

EBITDA na poziomie 7,9 mld zł zanotował w pierwszym kwartale br. segment gazu. Wynik ten osiągnięto przy niższych (r/r) marżach handlowych i negatywnym wpływie makro. Jednocześnie korzystne dla wyniku segmentu były: efekt niższej (r/r) ceny wytłoczeń surowca z magazynów oraz niższe koszty importu. Dostawy gazu do Polski wyniosły w tym czasie 28,1 TWh, z czego 46% stanowiło LNG. Zapas magazynowy gazu w Polsce i za granicą na koniec kwartału wyniósł 8,6 TWh.

W efekcie niższych marż na wszystkich produktach petrochemicznych oraz umocnienia złotego względem euro, segment petrochemii osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 4 mln zł. Jednocześnie o 9% (r/r) wzrosły wolumeny sprzedaży, w tym wyższa była sprzedaż olefin o 9%, nawozów o 40% i PTA o 37%. W Polsce sprzedaż wzrosła o 13%.

Segment energetyki w pierwszym kwartale br. zanotował wynik EBITDA na poziomie 2,4 mld zł. Łączna moc zainstalowana w Grupie ORLEN wyniosła 5,6 GWe, dzięki czemu wyprodukowano w tym czasie 5,5 TWh energii elektrycznej, o 12% więcej (r/r). Wzrost produkcji był możliwy m.in. dzięki przejęciu nowych farm wiatrowych. Obecnie już blisko 70% energii elektrycznej wytwarzane jest z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem.

Wynik EBITDA segmentu detalicznego w pierwszym kwartale br. to 511 mln zł. Jest on efektem m.in. wyższej o 20% sprzedaży, która w Polsce wzrosła o 13%, a w Czechach o 21%. Po raz pierwszy zaraportowane zostały także wyniki przejętej w styczniu br. sieci stacji paliw w Austrii, które stanowią 8% łącznej sprzedaży. Między innymi dzięki tej transakcji sieć ORLEN powiększyła się o 361 nowoczesnych stacji paliw, których łącznie koncern ma już 3 483 w siedmiu krajach Europy. Jednocześnie ORLEN konsekwentnie inwestuje w stacje alternatywnego tankowania, których liczba zwiększyła się o 137 (r/r) do 787, głownie w Polsce (541) i w Czechach (142). Rośnie także liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej. Obecnie jest ich już 2 666, z czego ponad 70% w Polsce.

Na koniec pierwszego kwartału br. dzięki wygenerowaniu 11,7 mld zł przepływów z działalności operacyjnej poziom długu netto ORLEN pozostawał na bezpiecznym poziomie 0,8 mld zł. Natomiast stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,01x. Docenił to rynek finansowy. ORLEN utrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznaną przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+” przyznaną przez Agencję Fitch Ratings.

 

 

 

PD

Komentarze

komentarzy