Włącz radio
ON AIR
PŁOCK FM - TWOJE ŹRÓDŁO INFORMACJI
Włącz radio
W Płocku i na Mazowszu

Nabór wniosków na dotacje!

Trwa nabór wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach oraz innych nieruchomościach położonych na Specjalnej Strefie Rewitalizacji.

W przypadku zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków wnioski należy składać zgodnie z zasadami przyjętymi Uchwałą Nr 966/LVI/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 31 sierpnia 2023 roku, zmienioną Uchwałą Nr 1007/LVIII/2023 Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2023 roku oraz zgodnie z ogłoszeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 20 listopada 2023 roku (załącznik do Zarządzenia Nr 4703/2023).

O udzielenie dotacji może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie prac lub robót, które zostaną wykonane w roku 2024. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów na wykonanie prac. Wysokość udzielonej dotacji każdorazowo uzależniona jest od wysokości środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta.

Z miejskiej kasy może zostać dofinansowany m.in. remont elewacji, dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku, zakup i montaż instalacji odgromowej, przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej.

Dotacje na remonty nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji przyznawane są na zasadach określonych w załączniku nr 1 do Uchwały Nr 390/XXII/2020 Rady Miasta Płocka z dnia 27 sierpnia 2020 r. Dotacja może być udzielona właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości w wysokości do 50% nakładów koniecznych do poniesienia na wykonanie robót lub prac, które zostaną wykonane w roku 2024.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej) – stanowisko Architektura i Urbanistyka lub przesyłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miasta Płocka, Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, Stary Rynek 1, 09-400 Płock lub za pośrednictwem platformy ePUAP.

Druki wniosków dostępne są na stronie internetowej TUTAJ.

Na wnioski czekamy do 2 stycznia 2024 roku.

Szczegółowych informacji na temat dotacji udziela Referat Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta, tel.: 24 367 14 53, 24 367 17 68, e-mail: rewitalizacja@plock.eu

W mijającym roku dzięki miejskim dotacjom wykonano m.in. remont kamienicy położonej przy ul. Pięknej 3, budynku dawnej wagi miejskiej przy ul. Kwiatka 59a, budynku dawnego kina „Diana” przy ul. Kazimierza Wielkiego 7. Wykonano również konserwację nagrobka biskupa Hieronima Cieleckiego w Bazylice Katedralnej oraz ołtarza św. Aleksego w kościele parafialnym pw. św. Aleksego w Trzepowie.

Źródło: nowy.plock.eu

Komentarze

komentarzy